U.S. Bicentennial Picnic

photo of U.S. Bicentennial Picnic

Photograph of the King Chapel lawn during the U.S. bicentennial picnic on July 4th, 1976.

Date

@1976